Kết hợp nhiều chiến thuật để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
Là phương pháp tạo sát cuộc bằng cách sử dụng nhiều cách tấn công hiểu quả để tạo ra một đợt tấn công lớn và đạt được mục đích bắt Tướng của đối phương. Đặc điểm của chiến thuật này là:
     1 Chiến thuật tổ hợp thứ nhất tạo cơ sở cho chiến thuật thứ 2, chiến thuật thứ 2 tạo điều kiện cho chiến thuật thứ 3 cứ như vậy cho tới khi bắt được Tướng đối phương.
     2 Các nước tấn công cần có tính liên hoàn và phối hợp chặt chẽ với nhau;
     3 Các chiến thuật cần phải có tính kế thừa và phù hợp với nhau.

2 Chú ý:
     1 Khi thí quân để tấn công thì các quân còn lại phải đủ khả năng tạo thành sát cuộc.
     2 Hướng tấn công và vị trí tấn công của nớc thứ nhất cần phải nhắm vào chỗ yếu nhất của đối phương và tạo điều kiện cho nước thứ 2.
     3 Nếu có nhiều quân cùng có thể di chuyển tới vị trí chiếu hết nên di chuyển những quân yếu đến trước, như vậy có thể phối hợp các quân mạnh để tạo ra sát chiêu bắt Tướng đối phương.
     4 Phải dồn Tướng đối phương tới vị trí mà bên mình có thể phát huy sức tấn công của nhiều quân nhất, điều này rất quan trọng khi thi đấu.
3 Ví dụ :

1.    Pháo 9 tiến 7, Tượng 3 tiến 1
2.    Mã 7 tiến 9, Tướng 4 bình 5
3.    Mã 9 tiến 8, Sĩ 5 thoái 5
4.    Mã 8 thoái 7, Sĩ 4 tiến 5
5.    Xe 5 bình 8, Pháo 5 bình 4
6.    Xe 8 tiến 4, Sĩ 5 thoái 4
7.    Xe 8 thoái 1, Sĩ 4 tiến 5
8.    Xe 8 bình 6.

 

Ví dụ 2 :

 

1.    Xe 7 tiến 3, Tướng 4 tiến 1
2.    Mã 4 tiến 6. Sĩ 5 tiến 4
3.    Xe 7 thoái 1, Tướng 4 thoái 1
4.    Mã 6 tiến 5, Sĩ 4 thoái 5
5.    Xe 7 tiến 1, Tướng 4 tiến 1
6.    Mã 5 thoái 7, Tướng 4 tiến 1
7.    Xe 7 thoái 2, Tướng 4 thoái 1
8.    Xe 7 tiến 1, Tướng 4 tiến 1
9.    Xe 7 bình 6
Sát cuộc trắc diện hổ.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận