Hình thức Giải sát hoàn sát

1. Ví dụ 1 :

 Đen đi trước

1.    ………, Xe 4 tiến 8
2.    Sĩ 5 tiến 4, Tướng 5 bình 4
3.    Xe 7 thoái 6, Xe 8 tiến 7
4.    Xe 7 bình 9, Mã 7 tiến 8
5.    Xe 9 tiến 9, Tượng 5 thoái 3
6.    Xe 9 bình 7, Tướng 4 tiến 1
7.    Tốt 8 bình 7, Tướng 4 tiến 1
8.    Mã 2 thoái 4, Tướng 4 bình 5
9.    Tốt 7 bình 6, Tốt 6 tiến 1.

2.Ví dụ 2 :

1.    Sĩ 5 tiến 6, Xe 4 thoái 1
2.    Mã 3 tiến 5, Xe 8 tiến 8
3.    Xe 8 tiến 5, Sĩ 5 thoái 4
4.    Mã 5 tiến 7, Xe 4 thoái 6
5.    Xe 8 bình 6, Tướng 5 bình 4
6.    Xe 4 tiến 1.


3. Tiểu kết :
Giải sát hoàn sát là chỉ khi đối phương chiếu Tướng, bên mình tìm biện pháp vừa phá được nước chiếu hết vừa chiếu Tướng đối phương, cuối cùng giành thắng lợi.
4.Chú ý :

      1 Nước đi đó trước tiên phải có khả năng phá sát cuộc của đối phương;
      2 Chiếu Tướng lại phải có uy lực hoặc bắt được Tướng hoặc bắt được quân của đối phương;
      3 Khi phá sát cuộc của đối phương chú ý không được để mất quá nhiều quân nếu không sẽ không đủ lực lượng để tấn công hoặc phòng thủ.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận