Đổi chỗ để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
Là phương pháp dùng thủ thuật đổi chỗ để ép Tướng đối phương di chuyển đến vị trí thuận lợi để tấn công ở nước tiếp theo, cuối cùng bắt Tướng thắng cuộc.
2 Chú ý:
1 Thủ pháp dổi chỗ được lựa chọn phải mang tính tích cực.
2 Không được để Tướng đối phương đi chuyển đến vị trí an toàn.
3 Ví dụ :


1.    Xe 8 tiến 8,Tướng 4 thoái 1
2.    Xe 8 thoái 3, Pháo 4 tiến 3
3.    Xe 8 bình 6, Sĩ 5 tiến 4
4.    Xe 6 tiến 1, Tướng 4 bình 5
5.    Mã 2 tiến 3, Tướng 5 tiến 1
6.    Pháo 2 tiến 4

 

Ví dụ 2 :

 

1.    Xe 8 tiến 4, Tướng 5 tiến 12.    Mã 6 tiến 8, Mã 7 tiến 5
3.    Mã 8 tiến 7, Mã 5 thoái 4
4.    Xe 8 bình 4, Tượng 5 tiến 3
5.    Tốt 3 bình 4, Tướng 5 bình 4

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận