Khai cuộc : Không nên tham lợi nhỏ mà bị bẫy

Khi khai cuộc không phải chỉ ra nhanh các quân mà còn phải tạo một thế liên hoàn giữa chúng, trong đó cần có những cái bẫy để nhử đối phương. Những người chơi cờ thiếu kinh nghiệm ham rượt đuổi, bắt quân, bắt Tốt thường bị vây hãm, có khi bị mất quân luôn.
Do đó nguyên tắc này dạy chúng ta phải luôn luôn nhìn toàn diện, đừng phiến diện, đừng tham một lợi nhỏ mà bị mắc mưu đối phương.
Về những loại bẫy trong khai cuộc thì có rất nhiều, mỗi thế trận đều có những kiểu bẫy riêng. Sau đây xin giới thiệu một số bẫy thường gặp nhất trong các thế trận thông dụng.
Ván 16: Pháo Đầu Bị Đơn Đề Mã Giăng Bẫy
 
1. P2-5 M2.3 2. M2.3 M8.9 3. X1-2 X9-8 4. M8.9 T3.5 5. P8-7 P2.2 6. X9-8 P2-3 7. P7.3 B3.1 8. X8.6 B7.1 9. B9.1 S4.5 10. X8-7 X1-2 11. X2.4 P8-7! 12. X2-6 X8.6

 
 

Đen chơi Pháo đầu tấn công không mạnh nên Trắng phòng thủ dễ dàng. Bây giờ Đen dồn quân sang cánh trái để cánh mặt cho Trắng trả đòn. Thế nhưng ham đè Mã mà không thấy cái bẫy của Trắng giương ra.
13. M9.8 X8-7 14. P5-8? X2-3! 15. T3.5 P7.1 Bắt chết Xe đen
Tất nhiên ván cờ còn giằng co nhưng Đen lỗ chất mà không có thế thì phải thua cờ tàn.
Ván 17: Pháo Đầu Bị Phản Công Mã Giăng Bẫy
 
1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6 3. X1-2 M8.7 4. M8.7 T3.5 5. P8-9 X1-2 6. X2.6 X9.2 7. X2-3 P2/1 8. B5.1

 

 
 

Đen chơi không tích cực nên bị Trắng lợi dụng cánh mặt của Đen yếu đã trầm Pháo cánh mặt của mình chuyển sang bắt Xe. Bây giờ nếu Đen đi: 8.X9-8 P2-7 9.X3-4 M7.8 10.X4-2 X2.9 11.M7/8 M8.6 12.M3/1 X9-7 13.X2-4 P7-6 14.X4-2 Pt.7 15.X2/2 M6.5 16.T7.5 X7-6, Trắng vẫn ưu thế.
 
 8..... P2-7 9. X3-4 M7.8 10. X4-2 P7.6 11. P5.4 M3.5 12. X2-5 P7-1 13. X9.2 P6/1 14. X5-7 P6-5
 
15. X7/2 M8.7
Trắng lời quân, ưu thế thắng.
Ván 18: Pháo Đầu Bị Bình Phong Mã Giăng Bẫy
 
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 M2.3 3. X1-2 X9-8 4. B7.1 B7.1 5. X2.6 P8-9 6. X2-3 P9/1 7. P8-7? M3/5!

 
 

Đen xông xáo cho Xe qua hà đè Mã lại mở thêm mũi tấn công của Pháo ở lộ 7 định chơi B7.1 uy hiếp Mã đối phương. Trắng nhân cơ hội nhảy Mã về tâm đe dọa bắt chết Xe đen
 
8. P5.4
 
Tất nhiên Đen có nhiều phương án, nhưng nếu chủ quan chơi 8.M8.9 P9-7 9. P5.4 M5.3! 10. X3-4 M3.5 11. P7-5 P2-5, Trắng lời quân, ưu thế.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng