hình thức liên sát

1.Ví dụ 1:


1.    Mã 7 tiến 8, Tướng 4 bình 5
2.    Pháo 9 tiến 3, Sĩ 4 thoái 5
3.    Mã 8 thoái 6, Tướng 5 tiến 1
4.    Pháo 4 thoái 8, Mã 8 thoái 9
5.    Xe 3 tiến 8.
 đỏ thắng cờ.

2.Ví dụ 2:

 

1.    Pháo 1 tiến 6, Tướng 4 tiến 1
2.    Tốt 6 tiến 1, Tướng 4 tiến 1
3.    Mã 3 thoái 4.
  Thí tốt là nước quan trọng để giành thắng cờ.

3 Tiểu kết :
Liên sát là chỉ nhiều quân cờ phối hợp với nhau, sau khi một quân chiếu Tướng ( hoặc nhiều quân cùng chiếu), quân khác ( cả quân vừa chiếu ) tiếp tục chiếu Tướng cho đến khi bắt đợc Tướng của đối phương.
 Chú ý :  1 không được chiếu Tướng nhiều lần mà không có sát cuộc;
               2 Khi chiếu Tướng phải chú ý tối thuật đổi chỗ;
               3 Tránh để đối phương cũng lấy phương pháp này để chuyển nguy thành an.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng