hình thức liên sát

1.Ví dụ 1:


1.    Mã 7 tiến 8, Tướng 4 bình 5
2.    Pháo 9 tiến 3, Sĩ 4 thoái 5
3.    Mã 8 thoái 6, Tướng 5 tiến 1
4.    Pháo 4 thoái 8, Mã 8 thoái 9
5.    Xe 3 tiến 8.
 đỏ thắng cờ.

2.Ví dụ 2:

 

1.    Pháo 1 tiến 6, Tướng 4 tiến 1
2.    Tốt 6 tiến 1, Tướng 4 tiến 1
3.    Mã 3 thoái 4.
  Thí tốt là nước quan trọng để giành thắng cờ.

3 Tiểu kết :
Liên sát là chỉ nhiều quân cờ phối hợp với nhau, sau khi một quân chiếu Tướng ( hoặc nhiều quân cùng chiếu), quân khác ( cả quân vừa chiếu ) tiếp tục chiếu Tướng cho đến khi bắt đợc Tướng của đối phương.
 Chú ý :  1 không được chiếu Tướng nhiều lần mà không có sát cuộc;
               2 Khi chiếu Tướng phải chú ý tối thuật đổi chỗ;
               3 Tránh để đối phương cũng lấy phương pháp này để chuyển nguy thành an.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận