Hình thức Giả sát cuộc

 

1. Ví dụ 1:

 đen đi trước.
1.    …………….., Xe 8 bình 3
2.    Mã 7 tiến 9, Xe 4 bình 5
3.    Tướng 5 bình 4, Xe 5 tiến 1
4.    Tướng 4 tiến 1, Xe 3 tiến 3
5.    Tướng 4 tiến 1, Xe 5 bình 7
Vì bên Đen không thể đi Xe 5 bình 6 để chiếu hết nên bên Đen đã tạo ra một sát cuộc giả.
6.    Mã 9 tiến 8, Sĩ 5 thoái 4
7.    Xe 4 tiến 4, Tướng 5 tiến 1
8.    Xe 4 thoái 1, Tướng 5 tiến 1
9.    Tượng 5 thoái 3. Đỏ thắng cờ

2. Ví dụ 2 :

    Đen đi trước
1.    ……….., Pháo 3 bình 5
2.    Mã 9 tiến 7, Xe 2 thoái 6
3.    Xe 7 bình 5, Tướng 5 bình 4
4.    Pháo 2 bình 6, Tốt 5 bình 4
5.    Mã 7 thoái 6, Xe 2 tiến 9
Đen có nước chiếu Tướng thắng cờ, nên sát cuộc bên Đỏ tạo đc chỉ là giả, bên Đỏ bại.


3. Tiểu kết:
Giả sát là chỉ bên mình có thể phá được sát cuộc giả của đối phương và nhằm vào điểm yếu đó tấn công giành thắng lợi.
4.Chú ý 

    1 Tránh mất quân mạnh khi tấn công;
    2 Không để đối phương tấn công nhanh hơn và mạnh hơn bên mình.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận