Sát chiêu của Hồng Trí

Đây là thế trận giữa Hồng Trí cầm quân Đen đấu với Đại sư Thượng Uy trong giải Cờ tướng toàn quốc Tung Cửa năm 1995
Đen đi trước :

1 ....., M6/4 Thoái Mã phục bắt Xe là nước quan trọng để giành chiến thắng, cũng là nước phục tấn công bí mật. Nếu đi sai thành X6-5 thì Tg6/1; M6.7, X6-4; S5.6, X4.2; T6-5, P2-5; T5/7( nếu đi S4.5 thì M6.7 chiếu hết, Đỏ tốc thắng), M6.7; T5.1, M7/5 chiếu hết, Đỏ thắng.
2 B7.1, M4.5
3 X6/3, M5.7 Nước đúng, Nếu đi sai thành X6-5 thì Tg6/1; M5/7, X6-5; S5.6, M6.7, bên Đỏ có thế công.
4 Tg6.1, X6-5
5 X6-4, S5.6
6 X4.5, Tg6-5
7 P2/5, X5.1
8 Tg6.1, M7/5
9 Tg6.1,.....Nếu đổi thành đi P2.1, thì X5-4; Tg6-5, M5.7; P2/1, X4/6 bên Đen thắng thế.
9 ...., P9/1
                             10 X4/5, X5-4      11 P2-6, M5.6       12 X4/1, X4/1 . Đen thắng cuộc.
Tiểu kết : trong cuộc trên, nước thứ 1 bên Đen thoái Mã phục rút bắt Xe là nuớc cờ rất hay, nước đi này rất dễ đi sai thành X6-5. Nước thứ 4 bên Đen tiến Xe thí Mã phục sát là nước tấn công rất mạnh.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận