Hình thức Dụ sát

1.Ví dụ 1 :


1.    Tốt 2 tiến 1, Pháo 7 tiến 1 Tiến Pháo là nước đi cực kỳ sai lầm, nên đi Pháo 7 bình 6.
2.    Mã 6 tiến 7, Tướng 5 bình 4
3.    Xe 8 bình 6, Sĩ 5 tiến 4
4.    Tốt 7 bình 6, Sĩ 6 tiến 5
5.    Tốt 6 bình 5, Sĩ 5 tiến 4
6.    Tốt 5 bình 6, Pháo 7 thoái 1
7.    Tốt 2 bình 3, Xe 7 thoái 5
8.    Tướng 5 bình 6.

2. Ví dụ 2 :

 

Mã 7 tiến 9, Sĩ 5 tiến 6
Tiến Sĩ là nước đi sai, nếu đi Tốt 5 tiến 1… bên đỏ thua.
2.    Xe 8 bình 7, Tốt 5 tiến 1
3.    Xe 7 tiến 2, Tướng 5 tiến 1
4.    Xe 7 thoái 1, Tướng 5 thoái 1
5.    Mã 9 tiến 8, Tượng 5 thoái 3
6.    Xe 7 tiến 1, Tướng 5 tiến 1
7.    Xe 7 bình 5, Tướng 5 bình 6
8.    Xe 5 bình 4, Tướng 6 bình 5
9.    Xe 4 bình 5, Tướng 5 bình 6
10.    Pháo 9 thoái 1, Xe 4 bình 1
11.    Mã 8 thoái 6, Xe 1 thoái 5
12.    Mã 6 thoái 5..


3. Tiểu kết :
Dụ sát là dùng các nước tấn công buộc đối phương trong quá trình phòng thủ để lộ ra những sơ hở, tạo điều kiện cho bên mình lập sát cuộc giành thắng lợi.
4.Chú ý : 

  1 Các nước tấn công đều cần phải bí mật;
  2 Khi đối phương để lộ sơ hở thì nớc đi tiếp theo phải lập tức tạo được sát cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận