Sát chiêu của Kỳ Vương Hầu Thiệu Trung

Kỳ Vương Hầu Thiệu Trung ( quân Đen) đấu với Kỳ Vương Hồ Khánh Dương trong giải cá nhân toàn Tung Cửa năm 1992
Đen đi trước :