Hình thức Giải sát hoàn sát

1. Ví dụ 1 :

 Đen đi trước

1.    ………, Xe 4 tiến 8
2.    Sĩ 5 tiến 4, Tướng 5 bình 4
3.    Xe 7 thoái 6, Xe 8 tiến 7
4.    Xe 7 bình 9, Mã 7 tiến 8
5.    Xe 9 tiến 9, Tượng 5 thoái 3
6.    Xe 9 bình 7, Tướng 4 tiến 1
7.    Tốt 8 bình 7, Tướng 4 tiến 1
8.    Mã 2 thoái 4, Tướng 4 bình 5
9.    Tốt 7 bình 6, Tốt 6 tiến 1.

2.Ví dụ 2 :